MOORTHY

VENKATESHWARAN

PRESIDENT

YUVARAJ

SHANMUGAM

VICE PRESIDENT

VIJAY

KOTTAPPAN

SECRETARY

DEVA

BALASUNDARAM

TREASURER

Hands Together

2021 Executive Committee

©2019 BY ARIZONA TAMIL SANGAM